Interface Keys

Hierarchy

  • Keys

Properties

masterKey: CryptoKey
recoveryKey: CryptoKey
privateKey: PrivKey
publicKeyHex: string
kek: CryptoKey
additionalKeys: AdditionalKeys

Generated using TypeDoc