Type alias Output

Output: DataOutput | PaymentOutput | ScriptOutput | FileOutput | EnvelopeOutput | PigiOutput | PeppolOutput | DocV1Output | HashOutput | TreeOutput | UndefinedOutput

Generated using TypeDoc